SPIDE (Stratēģiskā partnerība inovācijām un attīstībai uzņēmējdarbībā,  angliski – Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship, akronīms – SPIDE) projektā izglītības, inovāciju un uzņēmējdarbības vajadzības un potenciāls, kuru, analizējot savu praktisko pieredzi, konstatēja Eiropas Komisijas Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības  programmas ietvaros finansētā ISPEHE  projekta konsorcija partneri, ir apvienots ar jaunu inovatīvu un kreatīvu ideju meklējumiem, kā pilnveidot sadarbību un tās efektivitāti uzņēmējdarbības un vadības jomā.

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot inovatīvu pieeju un strapdisciplināru metožu izmantošanu, tādējādi paaugstinot izglītības programmu kvalitāti, uzlabojot augstskolu starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un vadības jomā.

Projekta uzdevumi:

  • Pilnveidot mērķgrupas praktiskās mācīšanās un prasmju apguves iespējas, atbalstot un integrējot karjeras centrus, tādējādi apvienojot partneraugstskolu centienus veicināt izpratni par uzņēmējdarbību un tirgus darbības principiem, attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadībā, kas ļautu realizēt potenciālās biznesa idejas;
  • Paplašināt mērķgrupas iespējas uzņēmējdarbības un vadības jomā, nodrošinot virtuālu simulācijas vidi, kas palīdz veidot saikni starp teorētisko un praktisko mācīšanos;
  • Pilnveidot izglītības labās prakses kvalitāti un efektivitāti partneraugstskolās.

Projektā pamatus veido divi komponenti: Starptautiskais uzņēmējdarbības karjeras centrs (angliski – International Career Center for Entrepreneurship, akronīms – ICCE) – pasākumi, darbnīcas, pieredzes apmaiņas un intensīvās mācību programmas darbiniekiem un docētājiem; un Biznesa simulāciju platforma (angliski – Business Simulation Software, akronīms BSS) – inovatīvs IT risinājumus, kas studentiem nodrošina praktiskas mācīšanas un mācīšanās iespējas.

Lai paaugstinātu iepriekšminēto projekta komponentu vērtību, projektā tiks risināti vēl šādi jautājumi: saiknes stiprināšana starp augstākās izglītības iestādēm, īpaši koncentrējoties uz pieredzes un zināšanu apmaiņu; kopīgas novatoriskas izglītības prakses iedibināšana ar mērķi paaugstināt mērķauditorijas praktiskās zināšanas, rīkojot tematiskas starpnozaru darbnīcas, izstrādājot funkcionālus inovatīvus risinājumus, lai optimizētu partnerorganizācijās jau esošo izglītības praksi. Projekta mērķgrupa: partneraugstskolu maģistra un bakalaura programmu studenti, partneraugstskolu mācībspēki, biznesa sektors (īpaši jaunuzņēmumi un mazie uzņēmumu), partneraugstskolu karjeras centri. Projekta mērķi ir saskaņoti ar Komisijas 2011.gada paziņojumu „Atbalsts izaugsmei un darbavietām – Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”. Projekts sniedz ieguldījumu divu „Eiropa 2020” pamatmērķu sasniegšanā:

  • jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem – ar specializētu darbnīcu un IKT risinājumu palīdzību, kas paaugstina viņu pašnodarbinātības spējas,
  • skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas – sekmējot jaunas un pilnveidotas interaktīvās mācību metodes un mudinot studentus iesaistīties augstākā izglītības pakāpē (vidējā un augstākā izglītībā).

Projekts strādā divu stratēģijas „Izglītība un apmācība 2020” (saīsināti no angļu valodas – ET 2020) mērķu sasniegšanai:

  • uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti,
  • visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu.

Projekta rezultāti un gala iznākums dos ieguldījumu šādu ET 2020 atsauces mērķu realizācijā:

  • izglītības un apmācības sistēmu priekšlaikus pametušo 18–24 gadus veco jauniešu īpatsvaram jābūt zem 10 %,
  • vecuma kategorijā no 30 līdz 34 gadiem augstāko izglītību jābūt ieguvušiem vismaz 40 % cilvēku,
  • darbu atradušo skolu un augstskolu beidzēju (domātas personas 20–34 gadu vecumā, kuras ne ilgāk kā pirms 3 gadiem ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību) īpatsvaram jābūt vismaz 82 %.

Projekta komponentus un pasākumus iespējams realizēt tikai starptautiskas sadarbības rezultātā.  Tā kā viens no projekta mērķiem ir radīt inovāciju virzītu izglītības praksi, iedibināt un sekmēt uzņēmējdarbības kultūru mērķauditorijas vidū, starptautiska sadarbība ir vitāli svarīga šādas pieejas realizēšanai un gala rezultātu izplatīšanai plašākā mērogā. Papildus tam, ņemot vērā faktu, ka šis projekts ir iepriekš veiksmīgi realizētā projekta turpinājums, jau esošā sadarbība ir kā garants, ka realizēto pasākumu kvalitāte saglabāsies nemainīgi augsta.