Истражувачките активности на проектот се организирани во рамките на две иновативни компоненти:

  • Развој на софтвер за симулација на бизнис (СБС) и
  • Развој на Меѓународен центар за кариера за претприемништво (ИКЦП)

Краток опис на компонентите:

Софтверот за бизнис симулација (СБС), ќе биде ИКТ алатка развиена од тим составен од ИТ програмери и наставен кадар од соодветните партнерски институции и ќе се развива со цел да се подобрат иновативните и креативните капацитети на учениците за време на нивните предавања во областа на претприемништвото и менаџментот. СБС ќе презентира иновативен концепт во образовниот процес на актуелните студенти кои ќе спојуваат користење на практично искуство и ИКТ алатки, со цел на крајот да ги задоволат потребите на пазарот на трудот на бизнис секторот. Покрај презентирањето на симулирано деловно опкружување на учениците, СБС ќе биде искуство за учење, овозможувајќи им на учениците да ги видат, да ги корегираат и да учат од нивните грешки во текот на целиот процес.

IO5 – Истражување за СВС

Интернационалниот Кариерен Центар за Претприемништво (ИКЦП) ќе обезбеди прилагодени работилници за целни групи членови и платформа за спојување и поттикнување на претприемништвото и иновативните напори за членовите на целните групи и партнерските институции. Користејќи ја постоечката платформа која веќе е воспоставена меѓу членовите на конзорциумот (БЕП) и СБС, ИКЦП ќе го максимизира својот опфат и влијанието на своите активности во сите партнерски институции. Во рамките на ИКЦП ќе се организираат неколку работилници, кои ќе се фокусираат на поттикнување на концептот на претприемништво и иновации меѓу учениците од сите партнерски организации. Овие работилници ќе се фокусираат на сценарија од реалниот живот, развој на бизнис идеи и претприемачки способности, основни знаења и споделено искуство за почетни и оперативни трошоци, како и финансиско планирање, техники на продажба и други важни аспекти. Дополнително, работилниците ќе се фокусираат на пронајдоци и иновации и како да ги донесат првичните идеи и концепти на пазарот.

IO3 – Истражување за ИКЦП