Проектот СПИРП (Стратешко партнерство за иновација и развој на претприемништвото) претставува комбинација на веќе идентификувани потреби и потенцијали во областа на образованието, иновациите и претприемништвото во високообразовните институции, преку практично искуство на партнерите на Конзорциумот, како дел од спроведувањето на проектот под наслов “ИСПЕВО”, во рамките на програмата Еразмус + КА2: стратешки партнерства, како и во потрага по нови иновативни и креативни идеи за подобрување на соработничките напори и ефикасноста на трансферот на знаења од областа на претприемништвото и менаџментот.
Главната цел на проектот е да се зголеми употребата на иновативни пристапи и практични знаење, со што се зголемува квалитетот на образовните програми на високообразовните институции преку подобрување на тематската меѓународна соработка во областа на претприемништвото и менаџментот.
Специфичните цели на проектот се:

  • Да се ​​зголеми практичното учење и вештините на членовите на целна група, преку поддршка и интегрирање на Центрите за кариера, со што ќе се спојат напорите за зголемување на вештините за подобро разбирање на претприемништвото, пазарните принципи, компетенциите во управувањето со бизнисот и знаењето кое ќе им овозможи да ги имплементираат Потенцијални деловни идеи на пазарот.
  • Да ги поттикне членовите на целна група во областа на претприемништвото и менаџментот преку обезбедување на нивно симулирано виртуелно опкружување, воспоставување врска помеѓу практично и теоретско учење
  • Да се ​​подобри квалитетот и ефикасноста на образовните најдобри практики на високообразовните институции за партнерство

 

Основата на проектот се базира на две главни компоненти: Развој на Интернационален Кариерен Центар за Претприемништво (ИКЦП) – преку активности, работилници, споделување на најдобрите практики и интензивни студиски програми за вработените и наставниците; како и креирање на Софтвер за Бизнис Симулација (СБС) – иновативно ИТ решение кое обезбедува практично искуство за учење и учење.
Додавајќи вредност на досегашните напори, предложениот проект ги опфаќа следните потреби: зајакнување на врската помеѓу високообразовните институции особено во искуството и размената на знаења, воспоставување на заеднички иновативни едукативни практики со цел да се подигне практичното знаење на членовите на целните групи, обезбедување на тематски работилници за подобрување на практично знаење на членовите на целните групи, создавање на функционални иновативни решенија за оптимизација на ефикасноста на веќе спроведените образовни практики во секоја партнерска високообразовна институција.

Целната група се состои од: актуелни студенти на додипломски и постдипломски студии на соодветните високообразовни институции, наставен кадар во соодветните високообразовни институции, бизнис-секторот (особено новоформираните претпријатија и малите претпријатија) и вработените во Центрите за кариера во секоја институција.
Предложениот проект е усогласен со целите на “Агендата на ЕУ за модернизација на европските високообразовни системи за подобрување на квалитетот и релевантноста на високото образование и поврзување со бизнис секторот”. Проектот директно таргетира две од петте Главни цели на ЕУ 2020:

  • Зголемување на вработувањето на 20-64 години преку специјализирани работилници и ИКТ решенија, со што се зголемуваат нивните капацитети за самовработување
  • Намалување на нивото на напуштање на училиштата преку промовирање на нови и подобрени интерактивни наставни методи и поттикнување на учениците да продолжат со високо образование (средно и терцијарно)

Проектот исто така вклучува и две од четирите заеднички цели на ЕУ за ЕТ 2020:

  • Подобрување и зголемување на ефикасноста и квалитетот на образованието и обуката
  • Подобрување на креативноста и иновациите, вклучувајќи го и претприемништвото

Резултатите и резултатите на проектот ќе помогнат во постигнувањето на следните таргети од ЕТ 2020:

  • Стапката на рано напуштање на образованието и обуката на возраст од 18-24 години треба да биде под 10%;
  • Најмалку 40% од луѓето на возраст од 30-34 години треба да имаат завршено некоја форма на високо образование;
  • Уделот на вработените дипломирани студенти (на возраст од 20 до 34 години со најмалку средно образование) треба да биде најмалку 82%.

Компонентите и активностите на проектот се структурирани на начин кој бара меѓународна соработка во текот на нивната имплементација. Бидејќи една од клучните цели на проектот е да се создадат образовни практики на иновации и да се воспостави и поттикне претприемачка култура меѓу членовите на целните групи, транснационалната соработка е клучна за примена на овој пристап и проширување на нејзиното влијание. Освен тоа, како делумно продолжување на претходно успешно имплементиран проект, постоечкото и успешно претходно партнерство е клучно за да се обезбеди квалитетот на спроведувањето на активностите да остане ист.