Projekt SPIDE (Strateško partnerstvo za inovacije in razvoj podjetništva) je nadaljevanje projekta “ISPEHE” v okviru Erasmus + KA2 Strateška partnerstva, in predstavlja kombinacijo že opredeljenih potreb ter iskanja novih inovativnih in ustvarjalnih idej za izboljšanje skupnih prizadevanj in učinkovitega prenosa znanja na področju podjetništva in menedžmenta, s katerim se želi ugotoviti potrebe in potencial na področju izobraževanja, inovativnosti in podjetništva v partnerskih visokošolskih institucijah.

Glavni oziroma krovni cilj projekta je spodbuditi uporabo inovativnih pristopov in praktičnih presečnih metod ter tako povečati kakovosti visokošolskih izobraževalnih programov na področju podjetništva in menedžmenta pospešiti mednarodno sodelovanje visokošolskih institucij.

Specifični cilji projekta so:

  • Povečati raven praktičnega učenja in spretnosti ciljne skupine deležnikov, ki jih podpirajo in povezujejo Karierni centri z namenom izboljšati raven razumevanja podjetništva, tržnih načel, menedžerskih spretnosti in znanj, ki jim bodo omogočile implementacijo poslovne ideje na trgu.
  • Usposobiti ciljno skupino na področju podjetništva in menedžmenta z uporabo simuliranega virtualnega okolja ter tako v okviru učnega procesa povezati teorijo in prakso.
  • Izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževalnih praks na partnerskih institucijah.

Projektna ideja temelji na dveh glavnih stebrih, in sicer (1) na razvoju mednarodnega kariernega center za podjetništvo (ICCE) z izvajanjem aktivnosti, delavnic, izmenjavo najboljših praks ter izvedbo intenzivnih študijskih programov za študente in učitelje; in (2) razvoju posebnega sofvera za poslovne simulacije (BSS), ki predstavlja inovativno IKT rešitev za potrebe praktičnega poučevanja in učenja.

Projekt SPIDE je usmerjen na zadovoljevanje naslednjih potreb: krepitev povezav med visokošolskimi institucijami temelječe zlasti na izmenjavi znanj in izkušenj; vzpostavitev skupne oziroma enotne inovativne izobraževalne prakse, katere cilj je povečati raven praktičnega znanja ciljne skupine; izvajanje presečnih delavnic z namenom zvišati praktično znanje ciljne skupine; in ustvarjanje inovativnih rešitev za optimizacijo že učinkovito postavljenih izobraževalnih praks v partnerskih institucijah.

Ciljna skupina je sestavljena iz dodiplomskih in podiplomskih študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev partnerskih institucij, deležnikov v zasebnem sektorju (zlasti start-upov in malih ter mikro podjetij) ter zaposlenih v kariernih centrih posameznih partnerskih institucij.

Projekt je usklajen s cilji “EU agende za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov za izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja in povezovanjem visokega šolstva, raziskav in podjetij -2011” . Projekt neposredno obravnava dva od petih temeljnih ciljev programa Evropa 2020:

  • Povečanje zaposlenosti oseb starih med 20-64 let prek specializiranih delavnic in IKT rešitev, ki povečujejo njihove sposobnosti in možnosti za samozaposlitev.
  • Zmanjšanje stopnje osipa v visokošolski zavodih s spodbujanjem novih in izboljšanih interaktivnih metod poučevanja in spodbujanjem aktivacije študentov za doseganje višje stopnje izobrazbe, predvsem na sekundarni in terciarni ravni.

Projekt neposredno obravnava dva od štirih skupnih ciljev ET 2020:

  • Izboljšanje in povečanje učinkovitosti ter kakovosti izobraževanja in usposabljanja.
  • Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti ter podjetništva.

Rezultati in učinki projekta predstavljajo pomoč k doseganju naslednjih meril iz ET 2020:

  • Stopnja predčasne opustitve izobraževanja in usposabljanja mladih v starostni dobi med 18 in 24 let bi morala pasti pod 10%.
  • Vsaj 40% prebivalstva v starostni dobi med 30 in 34 let bi moralo imeti neko visokošolsko izobrazbo.
  • Delež zaposlenih diplomantov v starostni dobi 20 – 34 let, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe v zadnjih treh letih, bi morala biti vsaj 82%.

Aktivnosti in kompetence projekta so strukturirane na način, da zahtevajo intenzivno mednarodno sodelovanje v času izvajanja projekta. Transnacionalno sodelovanje je ključnega pomena pri izvajanju tega projekta, saj je eden od ključnih ciljev projekta ustvariti in prenesti inovativno naravnane izobraževalne prakse ter vzpostaviti in spodbuditi podjetniško kulturo pri ciljni skupini deležnikov, izhajajoč tudi že iz preteklega uspešnega sodelovanja projektnih partnerjev.